Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Länsi-Suomen Romani! ry. Yhdistyksen kotipaikka on Pori. Toimialue on Länsi-Suomen alueseutu sekä tarvittaessa ja kumppanuustarpeiden niin edellyttäessa kansallisesti koko Suomen alueella että myös kansainvälisesti  

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA  

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan romanien kielen, kulttuurin ja identiteetin vahvistaminen sekä romanien yhteiskunnallisen aseman parantaminen.  

TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS ESIMERKIKSI: 

- järjestää harrastustoimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille ja myös vanhuksille toimialueellaan - tekee humanitääristä avustus- ja kehitystyötä niin kotimaassa kuin Suomen rajojen ulkopuolella - konsultoi ja kouluttaa viranomaisia ja romaneja erilaisista yhteistyötilanteista selviytymiseksi ja molemminpuolisen kulttuurituntemuksen lisäämiseksi, - Tarvittaessa toimittaa jo tuotettua tiedotus- ja opetusmateriaalia romanikulttuurin erityispiirteiden tuntemiseksi

- järjestää romanien kesken ja yhdessä pääväestön kanssa esitelmä-, keskustelu-, tiedotus- ja muita samantapaisia tilaisuuksia - edistää yleistä kansalaisten hyvinvointia toimialueellaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta ja toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä .  Toiminta on yleishyödyllistä.  

3 § JÄSENET  

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka toimivat siten, että 
toiminta on esimerkillistä, oikeudenmukaista, laillista ja romanien asiaa eteenpäin vievää.  Uudet jäsenet valitsee ja jäsenet erottaa yhdistyksen hallitus.  Kannatusjäseneksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen hallitus voi kutsua yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.  Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli jäsen toimii vastoin yhdistyksen toimintaperiaatteita tai vaikeuttaa yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Jäsen liittyessään yhdistykseen sitoutuu noudattamaan kaikessa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja toimimaan siten, että yhdistyksen tarkoitus toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.  Yhdistys perii varsinaisilta jäseniltään kerran vuodessa jäsenmaksua tai kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun ja kannatusjäseniltä vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous päättää. Jäsen joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä lukien, ei ole äänivaltainen yhdistyksen kokouksessa.  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  

4 § HALLITUS 

 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
neljä - kuusi (4-6) varsinaista jäsentä. Hallituksen kaikkien jäsenten toimikausi on yksi 
vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallitukseen kuulumattomia. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) jäsentä sitä kirjallisesti 
vaatii.  Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla ja kokous on 
. laillisesti koolle kutsuttu.  Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.  

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN  

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen toimihenkilölle yksin.  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.  

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN  

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tai käytetään muita sähköisiä viestimiä mm. sähköpostia.  

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET  

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-maaliskuun aikana.  Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.  Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta.  Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei yhdistyslaissa loisin määrätä, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin tasatilanteessa ratkaisee puheenjohtajan mielipide.  

8 § VUOSIKOKOUS 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan kertomus. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 7.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun ja vuotuisen ja kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun suuruus. 

8. Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten määrästä sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet. 

9.  Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. 

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN  

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla tai tarkoitusta varten perustettavan säätiön kautta jaettavaksi stipendeinä, apurahoina kohdistettavaksi ensisijaisesti 
romaninuorille koulutuksen tukemiseen tms. vastaavaan toimintaan. Edellä mainittu koskee myös tilannetta jossa yhdistys lakkautetaan.